Усавршавање наставника – семинари 2023.

Јавни говор – технике излагачке писмености

Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење).

Специфични циљеви: Оспособљавање наставника за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладавање техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију. Овладавање сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза). Овладавање стратегијама излагачке писмености. Развијање вештина невербалне комуникације.

Очекивани исходи обуке: Учесници обуке: • Овладаће вештинама правилног дисања приликом говорне интерпретације • Знаће вештине изражајног говорења и умеће да их употребе • Разумеће утицај невербалне комуникације на говорно артикулисање • Унапредиће своју излагачку писменост.

Радни листови за успешно праћење напредовања ученика

Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење).

Специфични циљеви: Упознавање учесника са теоријском основом модела радних листова. Оспособљавање за израду и примену радних листова у реализацији наставе у складу са постављеним циљевима и исходима, као и знањима и искуствима, које поседују учесници. Развијање вештина и знања за примену и планирање коришћења радних листова у процесу праћења и вредновања постигнућа ученика. Оспособљавање за препознавање значаја радних листова и резимирања информација у: схватању смисла текста, проналажењу информација у тексту, интерпретирању значења текста и рефлексији о садржају текста. Развијање способности за давање одговарајуће повратне информације у процесу напредовања ученика. Оспособљавање за корекцију, оптимизацију и коришћење радних листова у току процеса учења.

Очекивани исходи обуке: Развијена отвореност према процесу сталног учења и усавршавања. Обучени наставници који самостално: планирају, израђују и примењују различите радне листове у настави у складу са постављеним циљевима и исходима. Оспособљени наставници за примену одговарајућих радних листова у процесу праћења и вредновања постигнућа ученика. Наставници спремни на међусобну сарадњу и размену наставних материјала у циљу оптимизације и добијања квалитетнијих радних листова. Наставници оспособљени да уоче и примене радне листове који омогућавају ефикасну вршњачку процену, самовредновање и формативну процену у процесу учења.

„Свет испред нас“

Директор је присуствовао конференцији „Свет испред нас“. Овај скуп је организован у оквиру иницијативе „Изградња кључних рачунарских компетеција– ка радној снази будућности“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у партнерству са Министарством просвете и Фондацијом Петља, уз подршку Владе Републике Србије.

Конференција је окупила представнике и представнице академске заједнице, стручну јавност из области образовања, науке, технологије као и друге заинтересоване стране, како би се заједнички дискутовало о утицају нових технлологија, а посебно вештачке интелигенције на образовни систем. Покренута је шира дебата о предностима и манама, потенцијалним последицама употребе вештачке интелигенције, као и о потребним вештинама и знању како би се нове развојне могућности коју она пружа искористиле на прави начин и биле од користи за читаво друштво. Конференција је акредитована од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.

Оставите одговор

Your email address will not be published.